World's Favourite ®

Các lựa chọn

Hình ảnh

Phổ biến

Thông tin

Thời kỳ nở hoa Giữa mùa
EPW 47
Nhiệt độ phù hợp 9°C
Nhóm Hoa lai Darwin
Màu sắc Màu đỏ/Màu vàng
Độ dài Trung bình
Phương pháp thủy canh thúc ép ra hoa Không

Các lựa chọn