White Marvel

Các lựa chọn

Hình ảnh

Phổ biến

Thông tin

Thời kỳ nở hoa Giữa mùa
EPW 44
Nhiệt độ phù hợp 9°C
Nhóm Hoa đơn cánh nở sớm
Màu sắc Màu trắng
Độ dài Trung bình
Phương pháp thủy canh thúc ép ra hoa

Các lựa chọn