Rococo

Các lựa chọn

Hình ảnh

Thông tin

Thời kỳ nở hoa Giữa mùa
EPW 49
Nhiệt độ phù hợp 9°C
Nhóm Hoa con vẹt
Màu sắc Màu đỏ/Màu xanh lá cây
Độ dài Thấp
Phương pháp thủy canh thúc ép ra hoa

Các lựa chọn