Red Springgreen

Các lựa chọn

Hình ảnh

Thông tin

Thời kỳ nở hoa Muộn
EPW 48
Nhiệt độ phù hợp 9°C Không
Nhóm Viridiflora
Màu sắc Màu xanh lá cây/Màu đỏ
Độ dài Trung bình
Phương pháp thủy canh thúc ép ra hoa Không

Các lựa chọn