Leen van der Mark

Các lựa chọn

Hình ảnh

Thông tin

Thời kỳ nở hoa Giữa mùa
EPW 45
Nhiệt độ phù hợp 9°C
Nhóm Hoa dạ yên thảo Triumph
Màu sắc Màu đỏ/Màu vàng
Độ dài Trung bình
Phương pháp thủy canh thúc ép ra hoa

Các lựa chọn