Kung-Fu

Các lựa chọn

Hình ảnh

Phổ biến

Thông tin

Thời kỳ nở hoa Giữa mùa
EPW 46
Nhiệt độ phù hợp 9°C
Nhóm Hoa dạ yên thảo Triumph
Màu sắc Màu đỏ/Màu trắng
Độ dài Cao
Phương pháp thủy canh thúc ép ra hoa

Các lựa chọn