Twilight Magic

Các lựa chọn

Hình ảnh

Mới

Thông tin

Thời kỳ nở hoa Muộn
Nhiệt độ phù hợp 9°C
Nhóm Hoa có cánh tua rua
Màu sắc Màu đỏ/Màu vàng
Độ dài Trung bình
Phương pháp thủy canh thúc ép ra hoa

Các lựa chọn