Scarlet Flight ®

Các lựa chọn

Hình ảnh

Mới

Thông tin

Thời kỳ nở hoa Muộn
EPW 51
Nhiệt độ phù hợp 9°C
Nhóm Hoa dạ yên thảo Triumph
Màu sắc Màu đỏ
Độ dài Trung bình
Phương pháp thủy canh thúc ép ra hoa