Kim de Boer

Các lựa chọn

Hình ảnh

Mới

Thông tin

Thời kỳ nở hoa Giữa mùa
EPW 49
Nhiệt độ phù hợp 9°C
Nhóm Hoa Lily-flowered
Màu sắc Màu vàng
Độ dài Cao
Phương pháp thủy canh thúc ép ra hoa

Các lựa chọn