Pink Magic ®

Các lựa chọn

Hình ảnh

Mới

Thông tin

Thời kỳ nở hoa Muộn
EPW 49
Nhiệt độ phù hợp 9°C
Nhóm Hoa có cánh tua rua
Màu sắc Màu hồng
Độ dài Trung bình
Phương pháp thủy canh thúc ép ra hoa

Các lựa chọn