Pretty Love ®

Các lựa chọn

Hình ảnh

Thông tin

Thời kỳ nở hoa Sớm
EPW 48
Nhiệt độ phù hợp 9°C
Nhóm Hoa Lily-flowered
Màu sắc Màu hồng
Độ dài Trung bình
Phương pháp thủy canh thúc ép ra hoa

Các lựa chọn