Baracuda

Các lựa chọn

Hình ảnh

Phổ biến

Thông tin

Thời kỳ nở hoa Sớm
EPW 44
Nhiệt độ phù hợp 9°C
Nhóm Hoa dạ yên thảo Triumph
Màu sắc Màu tía đậm
Độ dài Cao
Phương pháp thủy canh thúc ép ra hoa

Các lựa chọn