Blue Magic

Các lựa chọn

Hình ảnh

Phổ biến

Thông tin

Nhóm Dutch Iris
Màu sắc Màu xanh da trời
Độ dài 60 cm

Các lựa chọn