Blue Star

Các lựa chọn

Hình ảnh

Phổ biến

Thông tin

Nhóm Orientalis
Màu sắc Màu xanh da trời
Độ dài 25 cm

Các lựa chọn