Barcelona

Các lựa chọn

Hình ảnh

Phổ biến

Thông tin

Thời kỳ nở hoa Muộn
EPW 47
Nhiệt độ phù hợp 9°C
Nhóm Hoa dạ yên thảo Triumph
Màu sắc Màu hồng
Độ dài Cao
Phương pháp thủy canh thúc ép ra hoa

Các lựa chọn