Annaconda

Các lựa chọn

Hình ảnh

Phổ biến

Thông tin

Thời kỳ nở hoa Muộn
EPW 46
Nhiệt độ phù hợp 9°C
Nhóm Hoa đơn cánh nở muộn
Màu sắc Màu tía đậm
Độ dài Cao
Phương pháp thủy canh thúc ép ra hoa